REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG i KORZYSTANIA z APLIKACJI WEBOWEJ (dalej “Regulamin”)

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki Użytkowników, na rzecz których Usługodawca świadczy usługę korzystania z Aplikacji webowej oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 3. DEFINICJE
 4. Aplikacja- oprogramowanie składające się z serwera oraz aplikacji webowej, dostępne w sieci Internet w domenie https://app.flotspot.com, stanowiącej utwór (w tym program komputerowy) w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępniane przez Usługodawcę rozpowszechniane pod nazwą “FlotSpot”. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów i służy do korzystania z serwisu w ramach funkcjonalności przeznaczonych dla Klientów.
 5. Cennik - cennik udostępniony Użytkownikowi przed zawarciem Umowy na portalu internetowym https://www.flotspot.com/ lub zindywidualizowany dokument przesłany wraz z ofertą na adres e-mail Klienta, obejmujący ceny w wysokości brutto oraz wskazujący okresy rozliczeniowe oraz terminy zapłaty należności przez Klienta za korzystanie z Usługi. W przypadku ustalenia indywidualnej oferty dla Klienta, wiążąca jest oferta indywidualna.
 6. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wskazana przez Klienta do korzystania z Aplikacji , zarejestrowana w Aplikacji i korzystająca z Konta Użytkownika w imieniu i na rzecz Klienta. Niedopuszczalne jest korzystanie z Konta Użytkownika przez inną osobę, a także przez więcej niż jedną osobę.
 7. Usługodawca - dostawca Aplikacji Power Garage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B (00-847 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001036053, NIP: 5273056315, REGON: 525306451, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000 PLN.
 8. Konto Administratora - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkowników. Konto utworzone przez Klienta Użytkownikowi, który posiada uprawnienia administracji Kontem innych Użytkowników mogący nadawać im odpowiednie role, dodawać nowych Użytkowników, uprawnienia, dobrowolnie nimi zarządzać oraz dokonywać ich konfiguracji.
 9. Konto Użytkownika - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z Aplikacji w imieniu Klienta; Konto Użytkownika oznaczone nazwą (tzw. loginem) oraz zabezpieczone hasłem.
 10. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego będący klientem Usługodawcy.
 11. Umowa - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawca, na warunkach określonych w Regulaminie oraz pozostałych dokumentach wymaganych przez Usługodawcę oraz zaakceptowanych przez Klienta w trybie zawarcia umowy.
 12. Usługa - usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę treści cyfrowych w formie subskrypcji, w tym Aplikacji.
 13. Usługi firm trzecich - usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, których dostarczenie jest niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.
 14. Okres Rozliczeniowy - oznaczony przedział czasu w okresie obowiązywania Umowy, w którym Użytkownik posiada dostęp do określonych materiałów, oraz za które Klient obowiązany jest uiścić Usługodawcy wynagrodzenie określone w cenniku należne Usługodawcy.
 15. Okres Bezpłatny - oznacza 2 (dwa) miesiące, podczas których Klient, pod warunkiem wcześniejszej akceptacji Umowy oraz Regulaminu może korzystać z funkcjonalności Aplikacji bezpłatnie - na potrzeby przetestowania Aplikacji przez Klienta.

 1. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
 2. Zawarcie umowy o korzystanie z Aplikacji pomiędzy Usługodawcą, a Klientem następuje poprzez samodzielne wypełnienie przez Klienta formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy, następnie akceptację treści umowy oraz treści niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxu ”Akceptuję umowę o świadczenie usług ”, następnie Klient otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail potwierdzenie rejestracji oraz link aktywacyjny. W formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu przez Klienta Konta Użytkownika wyróżnione i oznaczone są dane, których podanie jest warunkiem korzystania z Aplikacji. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany przez Użytkownika na potrzeby rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym.
 3. Na potrzeby rozpoczęcia korzystania z Aplikacji niezbędne jest utworzenie przez Klienta Konta Użytkownika poprzez link aktywacyjny wysłany Użytkownikowi przez Klienta na adres poczty e-mail Użytkownika, służący do aktywowania jego konta w Aplikacji. Kontem danego Użytkownika zarządza Klient Usługodawcy z Konta Administratora. .
 4. Usługodawca w celu umożliwienia Klientowi oraz wskazanym przez niego Użytkownikom korzystania z Aplikacji, udziela Klientowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, niezbywalnej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji (dalej “Licencja”). Licencja uprawnia Klienta wyłącznie do korzystania z  Aplikacji za pośrednictwem Użytkowników w przeglądarce internetowej w zakresie jej wyświetlania, w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientowi ani Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności i nie przysługuje im uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Aplikacji. Klient ani Użytkownik nie są uprawnieni do kopiowania i rozpowszechniania treści cyfrowych udostępnianych w Aplikacji w ramach Usługi. Klient przyjmuje do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszego punktu skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Usługodawcy do Aplikacji.
 5. Usługa obowiązuje na czas określony wskazany przez Klienta w Umowie. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w formie dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez stronę na adres e-mail drugiej strony.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Aplikacji w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) w przypadku naruszenia przez Klienta bądź Użytkownika postanowień z przyczyn wskazanych w pkt VII ust. 1 niniejszego Regulaminu,

b) w przypadku, w którym Usługodawca zamierza zaprzestać dalszego oferowania Usługi na rynku,

c) w przypadku naruszenia przez Klienta bądź Użytkownika innych niż wskazane w pkt. VII ust. 1 warunków korzystania z Aplikacji, w tym warunków licencji,

w każdym przypadku z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez Usługodawcę do Klienta na adres e-mail Klienta.

 1. Korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę wiąże się również z akceptacją polityki prywatności, określającej sposób przetwarzania danych osobowych.
 2. Z Usługodawcą można kontaktować się bezpośrednio na adres wskazany w sekcji II pkt. 4. oraz pod adresem e-mail: kontakt@flotspot.com
 3. ZAKRES USŁUG
 4. Usługodawca udziela Użytkownikom Klienta dostępu do Aplikacji. w ramach Aplikacji Użytkownik ma dostęp do treści cyfrowych.
 5. Usługodawca na podstawie umowy o korzystanie z Aplikacji świadczy na rzecz Klienta m.in. następujące usługi:
  1. Umożliwienie korzystania z oprogramowania do zarządzania bazą danych wprowadzonych pojazdów oraz pracowników.
  2. Umożliwienie korzystania z dedykowanego kalendarza rezerwacji dla pracowników
  3. Dostęp do bazy serwisowej wprowadzonej przez użytkownika
 6. Szczegółowy zakres treści cyfrowych dostępnych w Aplikacji w ramach poszczególnych Kont Użytkownika opisano w instrukcji.
 7. WYMAGANIA TECHNICZNE
 8. W celu korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej zaktualizowanej do najnowszej wersji (sugerowane jest użycie jednej z popularnych przeglądarek takich jak np. Firefox, Chrome, Edge Safari). Usługodawca niniejszym informuje, iż korzystanie z Aplikacji może wiązać się z opłatami z tytułu transmisji danych, zależnych od umowy i cennika obowiązującego u dostawcy Internetu danego Użytkownika.
 9. Klient zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Użytkownika środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, w szczególności poprzez przekazanie Usługodawcy informacji dotyczących cech i właściwości środowiska cyfrowego Użytkownika.
 10. Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodnie z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, wobec faktu o którym mowa powyżej konieczne jest aktualizowanie przez osoby korzystające z Aplikacji, swoich urządzeń oraz oprogramowania w celu obsługi mechanizmów szyfrowania w trakcie korzystania z Aplikacji. Usługodawca nie odpowiada za ewentualny brak rzeczonych aktualizacji i w konsekwencji niemożność korzystania z Aplikacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe konfiguracje urządzenia lub problemy z połączeniem internetowym.
 11. OBOWIĄZKI KLIENTA I UŻYTKOWNIKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 12. Klient zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym Konta Użytkownika;
  2. udostępniania w Aplikacji prawidłowych danych i informacji;
  3. przestrzegania zakazu kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania całości lub części Aplikacji, w sposób innych niż zgodny z Licencją;
  4. nieudostępniania osobom trzecim dostępu do Konta użytkownika;
  5. niezwłocznego informowania Usługodawcy o niezgodnym z prawem wykorzystaniu Konta użytkownika przez osoby trzecie;
  6. niezamieszczania w Aplikacji, żadnych treści naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego;
  7. korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 13. W przypadku gdy Użytkownik utraci dane umożliwiające korzystanie z Aplikacji, możliwe jest odzyskanie danych dostępowych do Aplikacji z wykorzystaniem stosownej, udostępnionej przez Usługodawcę opcji.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone na swoim Koncie użytkownika w Aplikacji, oraz za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym.
 15. Za działania Użytkownika Klient ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
 16. UPRAWNIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Aplikacji przez Użytkowników.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych w Aplikacji, które mogą skutkować utrudnionym dostępem do treści cyfrowych, jednak których przeprowadzenie jest konieczne dla prawidłowego korzystania z Usługi,
 19. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta oraz Użytkownika za niezgodność Aplikacji z Umową, o ile niezgodność z Umową wystąpiła lub ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową Aplikacja miała być dostarczana.
 20. Usługodawca zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych;
  2. jeżeli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu;
  3. jeżeli uzyska urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane przez Klienta bądź Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  2. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca;
  3. autentyczność, rzetelność kompletność oraz poprawność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Klienta bądź Użytkowników.
 22. Usługodawca może dokonać zmian Aplikacji, które są niezbędne do zachowania jej zgodności z Umową.
 23. Usługodawca może dokonywać również innych zmian w Aplikacji polegających na rozszerzeniu oferowanych Klientowi funkcjonalności Aplikacji - w przypadku dokonywania rozszerzeń Aplikacji, Klient może zakupić dodatkowe moduły Aplikacji.
 24. Usługodawca może również dokonywać aktualizacji i rozszerzeń Aplikacji służących poprawie jej funkcjonalności, które zostaną wdrożone w Aplikacji i nie będą wiązać się z dodatkowymi opłatami dla Klienta. Każdorazowo Klient oraz Użytkownik będzie informowany o wyżej wskazanych zmianach. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w Aplikacji, które wynikają z faktu zaniechania zaktualizowania Aplikacji przez Użytkownika.

 1. PŁATNOŚCI i SUBSKRYPCJA
 2. Usługodawca zawarł umowę z zewnętrznymi dostawcami usług płatniczych, aby umożliwić Usługodawcy przyjmowanie płatności od Klientów korzystających z kart kredytowych oraz debetowych.
 3. Usługodawca nie przetwarza, nie gromadzi, ani nie przechowuje żadnych danych dotyczących kart płatniczych i nie jest dostawcą usług płatniczych jak również instytucją płatniczą w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Reklamacje dotyczące płatności internetowych należy zgłaszać bezpośrednio u operatora płatności. Reklamacje zgłoszone Usługodawcy przez Klienta dotyczące usług płatniczych nie zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę.
 5. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, płatności należne Usługodawcy od Klienta pobierane są cyklicznie oraz automatycznie z góry, wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego.
 6. Dokonanie płatności przez Klienta następuje poprzez obciążenie środka płatności,
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA SYSTEMU
 8. Wszelkie awarie systemu, problemy techniczne lub reklamacje dotyczące działania Aplikacji należy zgłaszać na adres help@flotspot.com pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania, chyba że koniecznym będzie dostarczenie przez Użytkownika dodatkowych informacji.

 1. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
 2. Z korzystaniem z Aplikacji może wiązać się potencjalna możliwość wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, do których należą:

a) złośliwe oprogramowanie (malware)

b) programy szpiegujące (spyware)

c) spam – niezamawiane wiadomości otrzymywane drogą poczty elektronicznej rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, najczęściej o charakterze handlowym lub reklamowym

d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych, np. haseł

e) włamanie do systemu teleinformatycznego przy użyciu narzędzi hackerskich

f) naruszenie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

 1. Klient oświadcza, że znane mu są potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi oraz że akceptuje potencjalne, związane z tymi zagrożeniami ryzyko.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 listopada 2023 roku.
 4. Usługodawca może zmodyfikować zapisy Regulaminu, z przyczyn technologicznych dotyczących Usługi, zmian w obowiązującym prawie, bądź innych istotnych powodów związanych z realizowaną Usługą.
 5. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest odpłatne po upływie Okresy Bezpłatnego - zgodnie z Cennikiem.
 6. Zmiany Regulaminu bądź Cennika obowiązują z chwilą zaakceptowania zmian (Regulaminu lub Cennika w nowym brzmieniu) przez Klienta, w przypadku niezaakceptowania zmian w rozsądnym terminie wskazanym przez Usługodawcę, odmowa akceptacji będzie traktowana jako wypowiedzenie Umowy przez Klienta. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia Usługa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi Strony warunkami.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.